Dialog społeczny był niemałym wyzwaniem dla spółki Polskie LNG. Budowany w Świnoujściu terminal LNG jest jednym z największych i najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, mającym wpływ nie tylko na bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale i na życie społeczności lokalnej Świnoujścia.

Ze względu na rangę i rozmiary tego przedsięwzięcia kluczowym elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu spółki Polskie LNG było uzyskanie społecznej akceptacji dla jej inwestycji, zbudowanie dobrosąsiedzkich relacji oraz nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami lokalnymi.

Dlatego spółka podjęła strategiczną decyzję, by w transparentny i efektywny sposób realizować zadania w obszarze polityki lokalnej poprzez dyskusję podczas spotkań ze społecznością lokalną, przeprowadzonych w oparciu o najpopularniejszy obecnie międzynarodowy standard z obszaru angażowania interesariuszy – AA1000SES.

Sesje dialogowe przeprowadzone były w marcu i wrześniu 2013 roku, przy udziale niezależnego moderatora, przedstawicieli spółki oraz reprezentantów społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, oświaty, instytucji, władz samorządowych, partnerów biznesowych, środowisk naukowych i akademickich. Finalna lista zgłoszonych przez interesariuszy oczekiwań zawierała łącznie 56 kwestii w obszarze: ochrona środowiska, bezpieczeństwo i edukacja oraz polityka lokalna. Do każdej z nich Spółka odniosła się podczas wrześniowej sesji, prezentując konkretne zobowiązania i przyjęty plan działań.

Projekt Dialogu Społecznego Polskiego LNG został bardzo entuzjastycznie odebrany przez uczestników spotkań oraz media, o czym świadczy liczba publikacji oraz inicjatyw, jakie zostały wypracowane po jego zakończeniu. Umożliwił spółce wzmocnienie „glokalności” (ang. glocality) jako spółki, która „myśli globalnie, a działa lokalnie”.

Nasz zespół odpowiedzialny był za proces mapowania interesariuszy, dzięki któremu w dialog zaangażowani zostali kluczowi dla spółki interesariusze, oraz określenie obszarów, w ramach których prowadzona była dyskusja w trakcie sesji dialogowych. Ponadto w toku prac przygotowawczych opracował zasady, do przestrzegania których zobowiązani zostali uczestnicy spotkań i które pozwoliły spełnić wymogi standardu AA1000SES oraz ułatwić przeprowadzenie merytorycznej i konstruktywnej dyskusji. Udzielił także wsparcia dla spółki w procesie zbierania oczekiwań interesariuszy oraz przygotowywania odpowiedzi oraz planu działań w ramach polityki lokalnej na kolejne 2 lata.

Więcej na blog.hkstrategies.pl

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy