I Gambit H+K forstår vi at alle virksomheter er forskjellige, med ulike mål og ønsker. Vi ser hele bildet, fra forretning, kommunikasjon og økonomi, til sosiale aspekter og innvirkningen bedriften har på klima, miljø og samfunn.

Det er nemlig mulig å få til alt på en gang. Sammen setter vi strategiske og oppnåelige mål for hvordan din virksomhet kan kommunisere troverdig på bærekraft. Bærekraftskommunikasjon tydeliggjør hva dere som virksomhet gjør for å ta ansvar for samfunnet, klima, miljø og ressursfordelingen i verden.  

 

Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekke sine behov.

Brundtlandrapporten, «Vår felles framtid», 1987. 

 

I Gambit H+K mener vi at det er vel så viktig å snakke om de mange dilemmaene virksomheter står overfor som å snakke om suksesshistoriene. Ved å være åpne om de positive resultatene dere bidrar til, men også være transparente på områder der det finnes mulighet for forbedring, viser dere at selskapet tar bærekraft på alvor. Bare slik kan vi skape troverdighet rundt ønsket om å bli enda bedre.   

360grader  en helhetlig tilnærming 

En bærekraftsstrategi egner seg for alle typer selskaper, organisasjoner, kommuner og andre virksomheter, og den lar seg sømløst integrere i bedriftens eksisterende forretningsstrategi. Vi benytter en 360-graders tilnærming i hele prosessen, samt for hver enkelt fase, fra analyse og utforming av strategiske plattform, til gjennomføring av tiltak og evaluering og måling.

Hos oss får du råd om hvilke mål dere bør sette for bærekraftsarbeidet og hvilke tiltak som skal til for å nå disse målene.  Mange selskaper, organisasjoner og kommuner velger å knytte bærekraftsarbeidet sitt til FNs bærekraftsmål. Gambit H+K kartlegger hvilke mål som kan være aktuelle for deg og din virksomhet.    

 

 1. Innsikt og analyse
  I første fase gjør vi en analyse av selskapets eksisterende bærekraftsarbeid. Vi kartlegger hvor virksomheten står på økonomi, miljø og sosial bærekraft. Her kan vi opp- og nedskalere etter virksomhetens behov, fra korte oppsummeringer til omfattende analyser. Vi undersøker både interne og eksterne forhold som kan påvirke bærekraftsarbeidet, slik at vi har et best mulig grunnlag for den strategiske plattformen som skal utformes i fase 2.
  Resultatet fra analysen blir oppsummert i en kortfattet rapport, hvor vi inkluderer de viktigste funnene.
 2. Strategisk plattform
  Basert på analysen, utvikler vi en strategisk plattform som definerer prioriterte fokusområder. Dette kan være både forretnings- og kommunikasjonsmål selskapet skal sette for det videre bærekraftsarbeidet. Vi utvikler den overordnede bærekraftshistorien til selskapet og legger en strategi for hvordan vi skal kommunisere den. Dersom virksomheten ønsker det kan vi i denne fasen også identifisere hvilke(t) av FNs bærekraftsmål som er mest relevante og strategisk viktig.
 3. Gjennomføring
  I denne fasen definerer vi hvilke konkrete tiltak som må gjennomføres for å nå bærekraftsmålene som er satt i den strategiske plattformen. Vi definerer også hvilke kanaler, uttak og planer som må til for å aktivere kommunikasjonsstrategien. Intern forankring er helt essensielt for å understøtte det eksterne arbeidet. Ekstern kommunikasjon er nødvendig for å bygge tillit og forståelse blant virksomhetens interessentgrupper.
 4. Måling og evaluering 
  Vi gjennomfører kvantitative og kvalitative analyser av hvilken effekt tiltakene har hatt. En slik måling gir en grundig evaluering av virksomhetens bærekraftsarbeid – både når det gjelder forretning og kommunikasjon, og vil være en god indikator på hvor godt vi har lykkes med å oppnå målene fra den strategiske plattformen. 

Gambit H+K kan også bidra med å overvåke utviklingen over tid, slik at dere har mulighet til å sette i gang nye tiltak på områder hvor dere ikke opplever ønsket utvikling.  

Lurer du på hva din bedrift kan gjøre for å bli mer bærekraftig? Ta kontakt med Anne Therese Gullberg for mer informasjon.  

Mobil: +47 48 07 20 50
E-post: annetherese.gullberg@hkstrategies.com   

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy